09.06.FRI
JOKER 
HOUSE
 
FEAT. DJ : Takeshita Yasuto (Music Nacht)
DJ : Nozue Shinichi , Imigi Yasuyuki
OPEN 21:00
DOOR ¥1,000/1D